Komunikaty...

SP w Zalasewie - Ogłoszenie o przetargu na budowę

2013 październik 28

UMiG Swarzędz ogłosił przetarg na budowę szkoły podstawowej w Zalasewie
Ogłoszenie o zamówieniu nr: 2013/S 209-361451
Przetargi
Szkoła w Zalasewie, jest pozwolenie na budowę

Agnieszka Dolata

Podsumowanie działań RR SP5 w latach szkolnych 2011/2012/2013

2013 wrzesień 02

Ostatnie 2 lata były bardzo pracowite dla Rady Rodziców. Udało się wprowadzić w życie wiele naszych pomysłów mimo napotykanych przeciwności:

 • Skuteczna obrona gimnazjum w Zalasewie i doprowadzenie do podjęcia przez gminę niezbędnych działań prowadzących budowy nowej szkoły podstawowej w Zalasewie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Rodziców obu szkół (SP5 i Gimko) udało się zmobilizować do udziału w merytorycznej dyskusji wiele środowisk lokalnych i wskazać rzeczywiste problemy oświatowe gminy czyli: palącą konieczność budowy nowej szkoły podstawowej w Zalasewie (której pierwszy moduł powinien oddany na 1 września 2014 roku) i utrzymanie wysokiego poziomu edukacji w naszej gminie. - Dziękuję Wszystkim Państwu za tak liczne czynne zaangażowanie w ten temat.
 • Świetlica – wprowadziliśmy wiele udogodnień dla dzieci i opiekunek, wspomagając pracę przeludnionej świetlicy zarówno finansowo jak i organizacyjnie.
 • Rolety - kompleksowy zakup i montaż rolet w wielu salach lekcyjnych narażonych na działanie promieni słonecznych uniemożliwiających skuteczną naukę (łącznie 15 pomieszczeń).
 • Mundurki – Doprowadziliśmy do przeprowadzenia referendum wśród Rodziców, Uczniów i Nauczycieli, którego wynikiem było zniesienie obowiązku noszenia mundurków od nowego roku szkolnego przez uczniów SP5, ponieważ nie spełniały swojej roli (od dłuższego czasu był to tylko dodatkowy koszt dla rodziców i stres dla uczniów, którzy nie traktowali ich jako powodu do dumy a byli tylko karani uwagami za ich brak).
 • Akcja odchudzamy tornistry - kontynuowana od kilku lat akcja skupowania używanych podręczników do użytku szkolnego w czerwcu tego roku objęła głównie klasy 4 (z powodu nowej podstawy programowej) - Dziękuję Pani Marioli Dąbek za czynne zaangażowanie w ten temat.
 • Automaty z żywnością - regularne skargi na sklepik szkolny zmobilizowały nas do wprowadzenia od nowego roku szkolnego automatów z napojami i zdrową żywnością. Asortyment tam sprzedawany będzie podlegał stałej kontroli Rady Rodziców. Proszę o zgłaszanie uwag. - Dziękuję Pani Dominice Skolimowskiej za czynne zaangażowanie w ten temat.
 • Spotkanie skarbników Rad Oddziałowych, na którym przedstawialiśmy nasze dotychczasowe osiągnięcia i zachęcaliśmy do zwiększenia aktywności w pozyskiwaniu wpłat na fundusz RR. Zaowocowało ono 89% skutecznością wpłat - fundusz RR zasiliło 39 klas na 44 (wyłączając filię w Zalasewie, która prowadzi własne rozliczenie). Dla porównania w roku szkolnym 2011/2012 fundusz RR zasiliły tylko 23 klasy na 47.
 • Wprowadziliśmy akcję dofinansowania z funduszu RR (w oparciu o składane wnioski).
 • Kontynuwaliśmy również akcję Mikołaj.

Ponadto zajmowaliśmy się również tematami związanymi z:

 • Monitoringiem asortymentu i sposobu pracy sklepiku szkolnego oraz poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań w celu poprawy nawyków żywieniowych uczniów – Dziękuję Państwu: Annie Połczyńskiej, Dominice Skolimowskiej, Katarzynie Lada-Palczewskiej, Agnieszce Dąbek, Dariuszowi Kochanowskiemu oraz Pawłowi Konarskiemu za aktywne zaangażowanie w ten temat.
 • Integracją swarzędzkich środowisk poprzez udział w pierwszym spotkaniu swarzędzkich Rad Rodziców, na którym wymienialiśmy się naszymi dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie współpracy z dyrekcjami szkół, nauczycielami, urzędami i ogółem rodziców.
 • Wzmocnieniem prawnych kompetencji Rodziców w aktywnym życiu Szkoły, poprzez złożenie wniosku o utworzenie Rady Szkoły w celu poprawy komunikacji pomiędzy Gronem Pedagogocznym a Rodzicami. W zalączeniu nasze pismo z dnia 17-04-2013 i odpowiedź dyrekcji z dnia 03-07-2013
 • Opiniowaniem w sprawie przedłużenia na kolejną kadencję powierzenia stanowiska dyrektora SP5 pani Danucie Czosnowskiej. Odpowiedź UMiG Swarzędz (jako uzupełnienie protokołu z Komisji Spraw Społecznych)
 • Analizą składanych wniosków o dofinansowania z funduszu Rady Rodziców
 • Stałym monitoringiem postępów budowy nowej szkoły podstawowej w Zalasewie (obecnie gmina uzyskała pozwolenie na budowę). Zależy nam na jak najszybszym rozładowaniu przeludnionej SP5, dlatego regularnie przekonujemy gminę o konieczności oddania pierwszego modułu nowej szkoły (w którym będą się mogły uczyć klasy 0-3) do 1-09-2014.
 • Organizacją opieki nad dziećmi podczas zajęć na pływalni.
 • Dziennikiem elektronicznym.
 • Problemem ankietowania uczniów bez zgody rodziców.
 • Absencjami nauczycieli, brakiem zastępstw merytorycznych i ich wpływem na poziom wiedzy uczniów.
 • Aktualizacją strony internetowej Szkoły i Rady Rodziców.
 • Dostępnością informacji o konkursach, w których nagrody sponsorowane są rokrocznie przez Radę Rodziców.
 • Bieżącymi problemami zgłaszanymi przez poszczególne klasy.

Fundusz RR zasilają wpłaty rodziców, prowizje, oraz wpłaty indywidualne.

Pieniądze z funduszu RR zostały w roku szkolnym 2011/2012 wydane na:

 • dofinansowanie nagród w konkursach szkolnych i gminnych – 4 392 zł
 • zwrot 40% wpłat do wykorzystania przez poszczególne klasy
 • finansowanie akcji Odchudzamy tornistry (klasy 4-6) – 3 000 zł
 • Atlasy geograficzne - 1 700 zł
 • zakup teczek z logo szkoły na 3 lata – 1 168 zł
 • zakup drobnych upominków mikołajkowych dla wszystkich uczniów – 1 000 zł
 • Materiały plastyczne dla świetlicy - 629 zł
 • dofinansowanie działań Małego i Dużego Samorządu Szkolnego – 600 zł
 • 3 wzmacniacze głosu dla opiekunek świetlicy – 519 zł
 • oraz zakup wody na egzaminy, magnetofony do 200 zł /szt , opłaty bankowe

Pieniądze z funduszu RR zostały w roku szkolnym 2012/2013 wydane na:

 • Rolety - 12 265 zł
 • zakup 4 projektorów multimedialnych wraz z ekranami - 7 556 zł
 • dofinansowanie nagród w 73 konkursach szkolnych i gminnych - 3 960 zł
 • zakup sprzętu do sal gimnastycznych - 1 650 zł
 • dofinansowanie wyposażenia niektórych sal lekcyjnych (w oparciu o złożone i przegłosowane wnioski): mapy, boombox, meble i pomoce dydaktyczne - 1 400 zł
 • zakup drobnych upominków mikołajkowych dla wszystkich uczniów - 970 zł
 • dofinansowanie działań Małego i Dużego Samorządu Szkolnego oraz wydatków związanych z prowadzeniem kroniki szkolnej - 700 zł
 • finansowanie akcji Odchudzamy tornistry - 515 zł (częściowo rozliczone)
 • zakup nagród dla prymusów - 616 zł
 • zakup wody na egzaminy - 211 zł
 • doposażenie apteczek (zabieranych na wycieczki klasowe) - 200 zł
 • zwrot 40% wpłat do wykorzystania przez poszczególne klasy - 7816 zł
 • opłaty bankowe - 150 zł
Szczegółowe rozliczenie zostanie przedstawione na zebraniu Rady Rodziców.

Pragnę przy tej okazji podziękować wszystkim rodzicom za ogromne zaangażowanie w problemy szkoły i aktywne podejmowanie wyzwań. W szczegółności pragnę podkreślić bardzo skrupulatne podejście do finansów Rady Rodziców naszego skarbnika - Pana Dariusza Kochanowskiego.

Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR przy SP5 w Swarzędzu

Wypłaty z funduszu RR (40 % wpłat)

2013 kwiecień

W dniu 6 maja 2013 w czasie drzwi otwartych w godz. od 17.30 do 20.00 skarbnik RR - Dariusz Kochanowski, będzie wypłacał (zgodnie z preliminarzem wydaktów RR na rok szkolny 2012/2013) 40 % tegorocznych wpłat na fundusz RR. Zainteresowanych skarbników oddziałowych zapraszam do sekretariatu szkolnego.

Pieniądze te trafiają z powrotem do klas i mogą być wykorzystane na dowolny cel (np. w przypadku szczególnym na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów wycieczki ucznia będącego w potrzebie - na wniosek wychowawcy danej klasy)

Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR przy SP5 w Swarzędzu

Informacje o konkursach szkolnych

2013 kwiecień

W związku z niedoinformowaniem uczniów o dokładnych terminach konkursów odbywających się na terenie szkoły, na wniosek RR, na stronie internetowej szkoły w kalendarzu wydarzeń szkolnych umieszczone zostały również takie informacje.
Kalendarz szkolny

Dotychczas informacje o konkretnym konkursie umieszczane były jedynie na drzwiach sali przedmiotowej i nie zawsze docierały do wszystkich zainteresowanych uczniów. Po naszej interwencji mają się również pojawiać na tablicy zastępstw oraz w kalendarzu na stronie internetowej szkoły.

Zgodnie z informacją od pani dyrektor, w konkursach o tytuł mistrza szkoły z różnych dziedzin może uczestniczyć każdy uczeń, który zgłosi się na taki konkurs, bez względu na średnią ocen.

Nagrody w konkursach organizowanych na terenie szkoły są rokrocznie finansowane z funduszu RR i indywidualnych darczyńców.

W kalendarzu szkolnym można również znaleźć wiele innych przydatnych terminów, takich jak : Zajęcia pozalekcyjne, Zawody sportowe, Wystawy, Konkursy, Wycieczki, Imprezy, Uroczystości, Zebrania
o ile nauczyciele, którzy pilotują dane zadanie zgłoszą to administratorowi strony internetowej szkoły pani Joannie Szulc. Dlatego prośba również do Państwa, aby przypominać nauczycielom o takiej możliwośi ;)

Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR przy SP5 w Swarzędzu

Termin kolejnego zebrania Rady Rodziców SP5

2013 kwiecień

Zapraszam członków Rady Rodziców przy SP5 w Swarzędzu na kolejne zebranie,
które odbędzie się w środę 17 kwietnia 2013 o godzinie 18:15

Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR przy SP5 w Swarzędzu

Wielkanoc

2013 marzec

2013

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadzieji. Życzę Rodzicom, Uczniom i wszystkim Pracownikom szkoły, aby był to czas spędzony w gronie najbliższych, w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości. Niech Moc Zmartwychwstałego napełni Wszystkich siłą, wiarą w drugiego człowieka i radością na każdy kolejny dzień !!!

Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR SP5 w Swarzędzu

Termin kolejnego zebrania Rady Rodziców SP5

2013 luty

Zapraszam członków Rady Rodziców przy SP5 w Swarzędzu na kolejne zebranie,
które odbędzie się w środę 6 marca 2013 o godzinie 18:15

Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR SP5 w Swarzędzu

Spotkanie skarbników Rad Oddziałowych Rodziców SP5

2012 grudzień

Zapraszam skarbników Rad Oddziałowych Rodziców oraz członków Rady Rodziców przy SP5 w Swarzędzu na zebranie poświęcone finansom Rady Rodziców,
które odbędzie się w poniedziałek 7 stycznia 2013 roku o godzinie 18:15

Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR SP5 w Swarzędzu

Życzenia świąteczne

2012 grudzień

2012 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku pragnę złożyć Uczniom, Rodzicom oraz wszystkim Pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości na każdy kolejny dzień.

Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR SP5 w Swarzędzu

Termin kolejnego zebrania Rady Rodziców SP5

2012 listopad

Zapraszam członków Rady Rodziców przy SP5 w Swarzędzu na kolejne zebranie,
które odbędzie się w środę 12 grudnia 2012 o godzinie 18:15

Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR SP5 w Swarzędzu

Dzień Edukacji Narodowej

2012 październik 14

Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha - Ernest Renan

2012 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć wszystkim Nauczycielom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz pokładów cierpliwości, a przede wszystkim ogromnej satysfakcji z odkrywania przed dziećmi tajemnic otaczającego świata.

w imieniu Rodziców uczniów SP5
Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR SP5 w Swarzędzu

Termin kolejnego zebrania Rady Rodziców SP5

2012 październik

Zapraszam członków Rady Rodziców przy SP5 w Swarzędzu na kolejne zebranie,
które odbędzie się w środę 7 listopada 2012 o godzinie 18:15

Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR SP5 w Swarzędzu

Pierwsze zebranie Rady Rodziców SP5 w nowym roku szkolnym 2012/2013

2012 wrzesień 24

Na początku spotkania został ustalony skład prezydium (7 członków: po 1 reprezentancie każdego poziomu nauczania) oraz w wyborach tajnych wyłoniono nowe władze RR.

Prezydium RR:
 • Klasy 0 - p. Agnieszka Podgórska
 • Klasy 1 - p. Katarzyna Łada-Palczewska
 • Klasy 2 - p. Dominika Wójcik-Skolimowska
 • Klasy 3 - p. Mariusz Ostrowski
 • Klasy 4 - p. Agnieszka Dolata
 • Klasy 5 - p. Paweł Konarski
 • Klasy 6 - p. Dariusz Kochanowski
Władze RR:
 • Przewodnicząca: Agnieszka Dolata
 • Wiceprzewodnicząca: Agnieszka Podgórska
 • Sekretarz: Dominika Wójcik-Skolimowska
 • Skarbnik: Dariusz Kochanowski

Kolejnym punktem było omówienie bilansu funduszu RR oraz propozycji tegorocznych projektów.

Przypominamy o możliwości zgłaszania zapotrzebowań na wsparcie szkoły z funduszu RR w ramach kontynuacji akcji zapoczątkowanej w ubiegłym roku szkolnym. RR w miarę swoich możliwości dokłada się do zakupu elementów wyposażenia szkoły dedykowanych poprawie jakości pracy z dziećmi. Potrzeb szkoły jest wiele a fundusz ograniczony, dlatego prosimy przedstawicieli klas i nauczycieli o zgłaszanie konkretnych inicjatyw. Wnioski będą rozpatrywane na kolejnych zebraniach RR. Jednocześnie przypominamy o dokonywaniu wpłat na fundusz RR.
załącznik - formularz zgłoszeniowy
Lista przyznanych dofinansowań z funduszu RR w roku szkolnym 2011/2012

Następnie omówione zostały tematy bieżące:

 • Zmiany w programie wychowawczym i profilaktyki SP5
 • Akcja Odchudzamy tornistry - kontynuacja
 • Palące problemy świetlicy szkolnej -> wystosowanie pisma do UMiG Swarzędz w tej sprawie
 • Sklepik szkolny - asortyment
 • Zasady użycia telefonów komórkowych i zabawek elektronicznych na terenie szkoły

Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR przy SP5 w Swarzędzu

Stanowisko Rady Rodziców SP5 w sprawie poprawy warunków lokalowych Szkoły Podstawowej nr 5

2012 kwiecień

Na Zebraniu Rady Rodziców w dniu 25-04-2012 gościliśmy obie Panie Wicedyrektor naszej szkoły, Dyrektorkę Gimnazjum w Zalasewie - Panią Bożenę Mrugas oraz swarzędzkich Radnych: Piotra Choryńskiego (przewodniczącego komisji ds. reorganizacji Oświaty w Gminie Swarzędz), Zbigniewa Adamczaka oraz Piotra Cichewicza (radnych z naszego rejonu).

Jednym z punktów zebrania było omówienie przez obie Dyrekcje wyników naboru do szkół oraz przedstawienie planów na najbliższą przyszlość. Wyniki naboru zaskoczyły wszystkich. Do SP5 zapisanych zostało tylko:

 • do klas pierwszych - 145 uczniów w tym 30 sześciolatków (6 klas pierwszych)
 • do oddziałów przedszkolnych - 69 uczniów w tym 6 pięciolatków (3 oddziały przedszkolne).

Oznacza to, że w nowym roku szkolnym nie zmieni się zapotrzebowanie na liczbę sal lekcyjnych w SP5 w stosunku do obecnego roku szkolnego, który kończy 7 klas trzecich oraz 7 klas szóstych.

Do Gimnazjum w Zalasewie zglosiło się 112 uczniów w tym 20 spoza rejonu Gimnazjum (głównie absolwentów SP5). Oznacza to konieczność stworzenia 5 klas pierwszych podczas gdy szkołę opuści 7 klas trzecich.

Na zebraniu została podjęta przez Rodziców decyzja wystosowania stanowiska RR w sprawie poprawy warunków lokalowych Szkoły Podstawowej nr 5 (treść stanowiska RR SP5)

Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR przy SP5 w Swarzędzu

Wesołego Alleluja!

2012 kwiecień

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadzieji. Życzę w imieniu całej Rady Rodziców przy SP5 w Swarzędzu wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Pracownikom Szkoły, aby był to czas spędzony w gronie najbliższych, w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości. Niech Moc Zmartwychwstałego napełni Wszystkich siłą, wiarą w drugiego człowieka i radością na każdy kolejny dzień !!!

Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR przy SP5 w Swarzędzu

Oświata w gminie Swarzędz
- Projekt zmieniający rejonizację został odrzucony przez radnych

2012 marzec

Rodzice uczniów SP5 pragnących kontynuować naukę w najlepszym w gminie publicznym gimnazjum, mogą odetchnąć z ulgą. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie nie zostanie zlikwidowane, a nabór do szkoły na kolejne lata zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie.
Informacja o naborze na rok szkolny 2012/2013 do Gimnazjum w Zalasewie
Informacja o rejonie Gimnazjum w Zalasewie obowiązującym od 2005 roku

We wtorek, 27 marca 2012r. odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały zmieniającej rejonizację swarzędzkich szkół (zgodnie z wcześniej proponowanym przez urząd wariantem nr 2) został odrzucony przez radnych. Oficjalny wynik głosowania: żaden radny nie głosował za przyjęciem uchwały, 13 osób głosowało przeciwko, a 6 wstrzymało się.

Chciałabym z tej okazji gorąco podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w obronę Gimnazjum w Zalasewie!!! W szczególności podziękowania należą się:

 • Radnemu Zbigniewowi Adamczakowi, za olbrzymią determinację w działaniu na rzecz utrzymania jak najwyższego poziomu swarzędzkiej oświaty i pragnienie rozwiązania problemu przeludnienia bez niszczenia dorobku którejkolwiek z istniejących w gminie placówek.
 • Członkom komisji ds. Oświaty za rzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych i wypracowanie racjonalnego stanowiska, zmierzającego do społecznie akceptowanego rozwiązania problemu przeludnienia szkół podstawowych.
 • Wszystkim Radnym Rady Miejskiej Swarzędza, którzy odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie odrzucili projekt kontrowersyjnej uchwały, która wzbudziła w mieszkańcach wiele niepotrzebnych emocji.
 • Wszystkim Rodzicom i Nauczycielom, którzy aktywnie uczestniczyli w procesie konsultacji społecznych wyrażając swoje opinie.

Wierzę w to, że kierunek tymczasowych rozwiązań wypracowany na drodze kompromisu przez komisję ds. Oświaty będzie korzystny dla wszystkich dzieci. Pamietajmy jednak, że problemy same się nie rozwiążą i dalsze współdziałanie wszystkich zainteresowanych losem naszych dzieci środowisk jest warunkiem niezbędnym poprawy trudnej sytuacji uczniów do czasu wybudowania nowej szkoły podstawowej w południowej części gminy!!!

Poniżej umieszczam kolejne linki dotyczące tego tematu:

30-03-2012 Telewizja Swarzędz: Przegląd tygodnia - m.in. podsumowanie tematu swarzędzkiej oświaty
29-03-2012 Tygodnik Swarzędzki: Szkoły w starych obwodach, ale z rejonizacją?
27-03-2012 Głos Wielkopolski: Wygrana walka o gimnazjum w Zalasewie
27-03-2012 Głos Wielkopolski: Wygrana walka o gimnazjum w Zalasewie
27-03-2012 Telewizja Swarzędz: Fragment Sesji Rady Miejskiej dotyczący swarzędzkiej oświaty (pkt 12 obrad)

z poważaniem
Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR SP5 w Swarzędzu

Sesja Rady Miejskiej

27 marca 2012 o godz. 10:00

Przyszłość Oświaty w gminie Swarzędz

We wtorek 27. marca 2012r. o godz 10:00 Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej (wejście od ul. Jesionowej) odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej, na której poddana zostanie pod głosowanie uchwała zmieniająca rejonizację szkół (zgodnie z wariantem nr 2 proponowanym przez Burmistrza), pomimo negatywnej opinii specjalnej komisji ds. oświaty, powołanej z inicjatywy Burmistrza MiG Swarzędz, której zadaniem było zaopiniowanie nowych planów oświatowych gminy. Wniesiona przez Burmistrza propozycja uchwały ma zmienić rejonizację szkół i zablokować możliwość nauki w najlepszym w gminie gimnazjum (w Zalasewie) wszystkim dzieciom ze Swarzędza, zamiast jak najszybszej budowy tak potrzebnej nowej szkoły podstawowej w szybko rozwijającej się poludniowej cześci gminy Swarzedz!!!

Dokumenty dotyczące najbliższej sesji Rady Miejskiej:

Opinia Komisji ds. Oświaty podpisana przez Radnych uczestniczących w pracach tej komisji

Komisja, w związku z wynikami przeprowadzonych konsultacji, opowiada się przeciw przedstawionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz wariantom rozwiązania problemów organizacyjnych oświaty na terenie gminy Swarzędz. Szczegóły w dokumencie.

Treść uchwały zgłoszonej przez Burmistrza wraz z załącznikami

załącznik nr 7 obrazuje proponowaną rejonizację szkół podstawowych w gminie Swarzędz
załącznik nr 10 ogranicza zakres rejonizacji Gimnazjum w Zalasewie do 4 wsi,
załącznik nr 12 obrazuje proponowaną rejonizację gimnazjów w gminie Swarzędz

Porządek obrad sesji Rady Mmiejskiej na dzień 27-03-2012
Uwaga! Porządek obrad na wniosek Burmistrza może być zmieniony.

Poniżej umieszczam kolejne linki dotyczące tego tematu:

Strona Rady Rodziców przy Gimnazjum w Zalasewie

26-03-2012 Tygodnik Swarzędzki: Zreorganizują sieć szkół?
26-03-2012 24Swarzedz.pl: KOMISJA DS. OŚWIATY W SWARZĘDZU - WYNIKI
12-03-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu cz.1
12-03-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu cz.2
12-03-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu cz.3
02-03-2012 24Swarzedz.pl: SZKOŁY W SWARZĘDZU - PROTEST RODZICÓW!
01-03-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gimnazjum w Zalasewie cz.1
01-03-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gimnazjum w Zalasewie cz.2
01-03-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gimnazjum w Zalasewie cz.3
01-03-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gimnazjum w Zalasewie cz.4
29-02-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w SP5 cz.1
29-02-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w SP5 cz.2
29-02-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w SP5 cz.3
29-02-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w SP5 cz.4

z poważaniem
Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR SP5 w Swarzędzu

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

29 lutego 2012 o godz. 18:00 w SP5 w Swarzędzu

Przyszłość Oświaty w gminie Swarzędz

W środę 29. lutego 2012r. o godz. 18:00 w SP5 w Swarzędzu odbędzie się spotkanie rodziców uczniów ze specjalną komisją ds. oświaty, powołaną z inicjatywy Burmistrza MiG Swarzędz, której zadaniem jest zaopiniowanie nowych planów oświatowych gminy. Plany te zakładają m.in. zmianę rejonizacji szkół i zablokowanie możliwości nauki w najlepszym w gminie gimnazjum (w Zalasewie) wszystkim dzieciom ze Swarzędza zamiast budowy tak potrzebnej nowej szkoły podstawowej w szybko rozwijającej się poludniowej cześci gminy Swarzedz!!!

Tematem spotkania będzie sprawa przyszłości oświaty w gminie Swarzędz. Jest to element konsultacji społecznych, które powinny zostać przeprowadzone już dawno temu. Na spotkaniu tym będzie można wyrazić swoje zastrzeżenia i uwagi dotyczące planowanych zmian w funkcjonowaniu oświaty w naszej gminie.

Zapraszam Państwa serdecznie na to spotkanie i zachęcam do wypowiedzi.
Przychodząc możemy mieć wpływ na przyszłosć naszych dzieci!!!

Podobne spotkanie odbędzie się również w Gimnazjum w Zalasewie w czwartek 1. marca 2012 r. o godz. 18:00.

Poniżej umieszczam linki dotyczące tego tematu:

Strona Rady Rodziców przy Gimnazjum w Zalasewie

27-02-2012: Ulotka informacyjna (o spotkaniach konsultacyjnych)
27-02-2012: Plakat informacyjny (o spotkaniach konsultacyjnych)
27-02-2012: Relacja z Zebarnia Koła PO w Swarzędzu i Stanowisko ws. rejonizacji swarzędzkich szkół
27-02-2012: Oficjalne Stanowisko Koła PO ws. rejonizacji szkół w Swarzędzu
26-02-2012: Wypowiedzi rodziców dotyczące reorganizacji oświaty
10-02-2012: Gimnazjum w Zalasewie niedostępne dla dzieci mieszkańców osiedli w Swarzędzu od 2012
13-02-2012 Tygodnik Swarzędzki: Gmina z nowymi rejonami szkół
30-01-2012 Tygodnik Swarzędzki: Gimnazjalna rewolta
25-01-2011 24Swarzedz.pl: REJONIZACJA SZKÓŁ W SWARZĘDZU - DEBATA! (WIĘCEJ...)
17-01-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja z debaty cz.2
17-01-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja z debaty cz.3
17-01-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja z debaty cz.4
17-01-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja z debaty cz.5
17-01-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja z debaty cz.6
17-01-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja z debaty cz.7
17-01-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja z debaty cz.8
16-01-2012 Tygodnik Swarzędzki: Południe wreszcie ze szkołą?
05-01-2012 Tygodnik Swarzędzki: Będą dyskutować o zmianach w swarzędzkiej oświacie
25-11-2011 Rada Rodziców SP5: Apel Rady Rodziców SP5 do Władz MIG Swarzędz
22-11-2011 Tygodnik Swarzędzki: Reorganizacja szkół nie w tym roku
21-11-2011 Tygodnik Swarzędzki: Likwidacja nie, ewentualnie przenosiny
21-11-2011 Głos Wielkopolski: Swarzędz - Gimnazjum w Zalasewie nie zamkną
21-11-2011 NaszeMiasto.pl: Swarzędz - Gimnazjum w Zalasewie zostanie (protest)
19-11-2011 Głos Wielkopolski: Szkoła w Zalasewie do likwidacji? Niepokój mieszkańców
18-11-2011 Tygodnik Swarzędzki: Oświatowy zawrót głowy
17-11-2011 Tygodnik Swarzędzki: Gmina uklada oświatowe puzzle
17-11-2011 24Swarzedz.pl: GIMNAZJUM W ZALASEWIE - LIKWIDACJA? (WIĘCEJ...)
16-11-2011 Głos Wielkopolski: Próba likwidacji najlepszego gimnazjum w gminie Swarzędz!
07-11-2011 Tygodnik Swarzędzki: Gmina wywłaszczy właścicieli?
GIMKO: Garść informacji o szkole
GIMKO: Historia Gimnazjum w pigułce
Tygodnik Swarzędzki - FORUM: Likwidacja Gimnazjum w Zalasewie
*Tygodnik Swarzędzki - FORUM od 2008: Chcą połączyć gimnazja?!

z poważaniem
Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR SP5 w Swarzędzu

Oświata w gminie Swarzędz - przedstawnienie koncepcji reorganizacji

2012 styczeń

W dniu 17 stycznia 2012 o godzinie 12-stej w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14. rozpocznie sie wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej, na którym Pani Burmistrz przedstawi koncepcję reorganizacji w placówkach oświatowych w gminie Swarzędz.
Szczegółowy plan pracy komisji:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Analiza wariantów wprowadzenia strefy ograniczonego postoju w rejonie centrum Swarzędza.
3. Oświata - organizacja, funkcjonowanie, planowane inwestycje.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie.
Zaproszenie na stronie UMiG Swarzędz

Oświata w gminie Swarzędz - Apel RR SP5 do władz MiG Swarzędz

2011 listopad/grudzień

Na ostatnim spotkaniu Rady Rodziców przy SP5, które odbyło się w listopadzie 2011, rozmawialiśmy m.in. o sytuacji oświaty w gminie Swarzędz w kontekście planowanej reorganizacji szkół. Omówione zostały problemy, które mogą powstać w konsekwencji zamknięcia naboru do gimnazjum w Zalasewie oraz palącą potrzebę budowy nowej szkoły podstawowej w południowej części gminy Swarzędz. Przeanalizowano także możliwe rozwiązania alternatywne. Podjęta została wówczas jednogłośnie decyzja o wystosowaniu apelu do Władz Gminy, w którym RR przy SP5 przedstawi swoje stanowisko. 25 listopada 2011 roku na roboczym spotkaniu przedstawicieli RR powstało pismo, pod które po złożeniu podpisów całej Rady Rodziców przy SP5, zostało przekazane Pani Burmistrz. Poniżej został umieszczony skan tego pisma do wiadomości rodziców uczniów SP5.

treść apelu

z poważaniem
Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR SP5 w Swarzędzu

Życzenia Świąteczne

2011 grudzień

Chciałabym w imieniu całej Rady Rodziców przy SP5 w Swarzędzu złożyć wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Pracownikom Szkoły życzenia, aby ten okres magicznych Świąt Bożego Narodzenia przyniósł wszystkim radość i szczęście w gronie najbliższych a nadchodzący Nowy Rok pozwolił spełniać najskrytsze marzenia.

Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR SP5 w Swarzędzu

Zgłaszanie wniosków o dofinansowanie z funduszu RR

2011 październik 22

Na ostatnim zebraniu RR postanowiła wesprzeć szkołę swoim funduszem, dokładając się do zakupu elementów wyposażenia szkoły dedykowanych poprawie jakości pracy z dziećmi. Jednak potrzeb szkoły jest wiele a fundusz ograniczony. Dlatego prosimy o zgłaszanie propozycji inicjatyw, które RR mogła by dofinansować do 14. listopada 2011 aby na następnym zebraniu RR (23. listopada) wspólnie zadecydować, które i w jakiej części wesprzeć.
Dla usystematyzowania tworzonej listy prosimy o przesyłanie propozycji w formie tabelarycznej (wg wzoru w załączniku)
Uwaga! Nie wypełnienie wszystkich pól może skutkować odrzuceniem wniosku.
Osobą, która podjęła się konsolidacji przesyłanych pomysłów jest Pani Renata Koszela, dlatego na jej adres e-mail ( renassta@gazeta.pl) proszę przesyłać propozycje.
Jednocześnie przypominam o dokonywaniu wpłat na fundusz RR. Proszę o poważne potraktowanie tego apelu ponieważ pieniądze te będą służyć naszym dzieciom!
załącznik - formularz zgłoszeniowy

z poważaniem
Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR SP5 w Swarzędzu

Zbiórka materiałów do świetlicy szkolnej

2011 październik

To kolejna inicjatywa Rady Rodziców zmierzająca do poprawy jakości opieki nad dziećmi.

W trosce o urozmaicenie czasu i możliwość organizowania dzieciom w świetlicy ciekawych zajęć przez opiekunki świetlicy prosimy rodziców o przekazywanie (w miarę możliwości oczywiście) następujących materiałów:

 • kolorowanki, stare gry i zabawki (wszystkie oprócz zabawek pluszowych), piłki, piłeczki pingpongowe, balony etc.
 • niepotrzebne ozdoby sezonowe (np. girlandy, wieńce, kwiaty sztuczne, ozdoby świąteczne, figurki jesienne-dynie, jeże etc.)
 • artykuły papiernicze: np. papier biały (również jednostronnie drukowany) różnych formatów, papiery kolorowe, bloki techniczne, kartony, brystol, taśmę klejącą, plastelinę, glinę samoutwardzalną, klej, brokat, bibułę, niepotrzebne papiery kolorowe do pakowania prezentów
 • artykuły pasmanteryjne: np. kolorowe tasiemki, szpulki, wąską gumkę, kolorowe piórka, cekiny, koraliki, guziki, wełnę (różne kolory i grubości)
 • artykuły florystyczne: np. celofany, kokardy, materiał ramia etc.
 • artykuły budowlane: np. klej stolarski, folię bąbelkową, styropian (płaskie płaty), druciki, sznurek, żyłkę
 • artykuły piknikowe: talerze papierowe, kolorowe rurki, kolorowe papierowe serwetki
 • inne: np. drewniane spinacze
Z góry dziękujemy wszystkim za wsparcie

Rada Rodziców SP5
oraz opiekunki dzieci przebywających w świetlicy

Nowe zasady rozliczania opłat za obiady od listopada 2011

2011 październik 10

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy oraz poprawę jakości opieki i organizacji pracy świetlicy, decyzją Rady Rodziców wprowadzone zostają nowe zasady dotyczące rozliczania oferowanych przez szkołę obiadów.
Wpłaty za obiady planowane na cały kolejny miesiąc można dokonywać jedynie w ciągu ostatnich 3 dni szkolnych miesiąca poprzedzającego.
Przykładowo: opłat za miesiąc listopad należy dokonywać w dniach: 26.X (śr), 27.X (czw) i 28.X (pt), ponieważ 31.X jest dniem wolnym od zajęć szkolnych.

 • Obiady za miesiąc: listopad 2011r Terminy wpłat: 26.X (śr), 27.X (czw) i 28.X (pt)
 • Obiady za miesiąc: grudzień 2011r Terminy wpłat: 28.XI (pon), 29.XI (wt) i 30.XI (śr)
 • Obiady za miesiąc: styczeń 2012r Terminy wpłat: 20.XII (wt), 21.XII (śr), 22.XII (czw)
 • Obiady za miesiąc: luty 2012r Terminy wpłat: 27.I (pt), 30.I (pon), 31.I (wt)
 • Obiady za miesiąc: marzec 2012r Terminy wpłat: 27.II (pon), 28.II (wt), 29.II (śr)
 • Obiady za miesiąc: kwiecień 2012r Terminy wpłat: 28.III (śr), 29.III (czw), 30.III (pt)
 • Obiady za miesiąc: maj 2012r Terminy wpłat: 26.IV (czw), 27.IV (pt), 30.IV (pon)
 • Obiady za miesiąc: czerwiec 2012r Terminy wpłat: 29.V (wt), 30.V (śr), 31.V (czw)
 • -
Sposób rezygnacji z wcześniej zakupionego obiadu:

W przypadku nieobecności dziecka w szkole i konieczności rezygnacji z wykupionego wcześniej obiadu, należy ten fakt zgłosić do godziny 9-tej rano osobiście lub wysyłając SMSa o treści:

OBIAD NIE imię i nazwisko ucznia dzień od - do
pod numer: 795 - 884 - 449

Przykładowo:

 • OBIAD NIE Jan Kowalski od 5 listopada do 15 listopada (w przypadku dłuższej nieobecności dziecka)
 • OBIAD NIE Jan Kowalski 5 listopada (w przypadku jednorazowej rezygnacji)
Jest to telefon dyżurny (finansowany przez Radę Rodziców) zlokalizowany w świetlicy, służący jedynie do kontaktu SMSowego w sprawie obiadów. Telefon będzie służyć tylko do odbioru SMSów i opiekunka świetlicy nie będzie nikomu wysyłać potwierdzenia rezygnacji!
Kwota wpłacona za obiad prawidłowo odwołany (SMS zarejestrowany repliki przez telefon dyżurny w świetlicy, mający treść zgodną z powyższymi zasadami) nie przepada lecz przechodzi do rozliczenia w kolejnym miesiącu.

Nowe zasady będą obowiązywać od miesiąca listopada 2011 r.

z poważaniem
Rada Rodziców SP5

Informacja o dniach wolnych

2011 październik 06

Na podstawie §5 rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. (Dz. U. nr 186 poz. 1245) zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 46, poz.432), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz po konsultacji z organem prowadzącym w roku szkolnym 2011/2012 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki są następujące dni:

 • Poniedziałek - 31 października 2011r.
 • Wtorek - 3 kwietnia 2012r. – dzień sprawdzianu kl. VI i próbnych sprawdzianów kl. IV i V
 • Środa - 2 maja 2012r.
 • Piątek - 4 maja 2012r.
 • Piątek - 8 czerwca 2012r.
W Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2011r, uczniowie przychodzą do szkoły na spotkania z wychowawcą i delegacje uczestniczą w akademii z okazji tego święta.

Obiady w szkole

2011 wrzesień 10

Od poniedziałku 12 września 2011 można zapisywać dzieci na obiady wydawane w szkole.

Obiad będzie dwudaniowy (zupa + II danie + sok). Cena obiadu 6,50zł.

Można zapisać dziecko na cały tydzień, bądź na poszczególne dni.
Zapisy prowadzą i wpłaty przyjmują wychowawcy świetlicy.
Posiłki będzie dostarczać Restauracja „Między Nami” - punkt Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kruszewni.
Miejscem przygotowywania obiadów będzie stołówka w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy na os. Kościuszkowców.
W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu w stołówce w SP 4 termin rozpoczęcia dowozu posiłków przesunął się na poniedziałek 19 września. ( być może uda się rozpocząć wydawanie obiadów od 15 września – zainteresowani zostaną poinformowani)

Menu na cztery tygodnie można przeczytać na gazetce przy stołówce w SP 5.

Akcja RR: ODCHUDZAMY TORNISTRY 2010/2011 - podsumowanie

2011 wrzesień

W ubiegłym roku szkolnym udało się skutecznie przeprowadzić akcję ODCHUDZAMY TORNISTRY. Dzięki zaangażowaniu i determinacji pani Agnieszki Łaznowskiej oraz wsparciu finansowym Rady Rodziców akcja zakończyła się sukcesem i uczniowie klas 4 - 6 szkoły SP5 w Swarzędzu nie muszą już nosić wszystkich podręczników, bo mogą na lekcjach korzystać z książek zgromadzonych w salach lekcyjnych.

Działania Rady Rodziców

2009 listopad

Jako rodzice chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, starając się stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju dla naszych dzieci.

Naszą misję staramy się realizować na wiele sposobów:

 • Prowadzimy stały dialog z Dyrekcją szkoły i nauczycielami rozwiązując pilne i długofalowe problemy szkolne związane z uczniami, nauczycielami i budynkiem oraz planując działania prewencyjne, aby nie dochodziło w szkole do kłopotliwych sytuacji.
 • Pozyskując pieniądze:
  • Ze skladek na Radę Rodziców (w roku szkolnym 2009/2010 wynosiła 50zł na każdą rodzinę, której dziecko (dzieci) uczęszczają do szkoly SP5)
  • Grant na realizację projektu zainicjowanego przez RR „widzimy więcej sięgamy dalej, bo wiemy jak” w ramach Programu „Szkoła bez przemocy”
  • Coroczna prowizja od firmy Kodak za umożliwienie świadczenia usługi fotograficznej na terenie szkoły
  • Dotacje indywidualne (np. fundowanie nagród w szkolnych konkursach)
 • Włączając się w akcje wolontariackie
 • Chcielibyśmy stworzyć bazę osób, które deklarują swoją pomoc dla szkoły w konkretnych sytuacjach (np. usługi transportowe, malarskie, pilnowanie dzieci w szatniach na basenie itp…)
 • Dofinansowując dyplommy, nagrody, słodycze świąteczne, prowadząc pogotowie klasowe
 • Dofinansowująć wybrane inwestycje szkolne służące bezpośrednio uczniom. (Ze składek RR w znaczącym stopniu dowinansowany był m.in. zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego)
 • Chcemy zachęcić pozostałych rodziców do aktywniejszego uczestnictwa w tych działaniach poprzez aktualizowanie strony internetowej RR oraz regularną komunikację mailową dotyczącą bieżących działań
Proszę o konstruktywne uwagi w tej sprawie: Agnieszka.Dolata@tlen.pl

Finanse Rady Rodziców

2009 październik

(Założenia na rok szkolny 2009/2010)

W związku ze znacznym zmniejszeniem wpłat na Radę Rodziców, ponieważ składka jest dobrowolna, w dniu 14-10-2009 zostały przegłosowane (jednogłośnie - każda zmiana z osobna) zmiany w regulaminie RR w zakresie gospodarowania Funduszem Rady Rodziców.

 • Źródła finansowania Rady Rodziców:
  • Dobrowolne wpłaty rodziców na Fundusz Rady Rodziców
  • Składka obowiązująca w roku szkolnym 2009/2010 wynosi 50zł na rodzinę, której dziecko (dzieci) uczęszczają do szkoly SP5
  • Alternatywne źródła finansowania np. prowizja od firmy Kodak
 • Ze względów organizacyjnych ustalone zostały sztywne daty dokonywania wpłat na Fundusz RR:
  • Pierwsza rata =25 zł do 31 października (w danym roku szkolnym)
  • Druga rata=25 zł do 28 lutego (w danym roku szkolnym)
 • Wypłata 40% wpłat na Radę Rodziców do klas (fundusz do dyspozycji wychowawcy klasy), proporcjonalnie do dokonanych przez daną klasę wpłat w danym roku. Wypłaty te będą dokonywane dopiero po wykazaniu się przez danego wychowawcę współpracą przy zbieraniu składki na Radę Rodziców.
 • Za uczniów uprawnionych do otrzymywania wypłat z funduszu RR uznaje się uczniów, których rodzice wpłacili składkę na RR w danym roku szkolnym. Wyjątek stanowi przypadek opisany kolejnym punkcie.
 • Dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (zgodnie z wykazem z Ośrodka Pomocy Społecznej - OPS) uznaje się za uprawnione do wypłat z funduszu RR bez względu na ilość dokonanych wpłat na ten fundusz.
 • Nagrody finansowane z Funduszu Rady Rodziców będą miały wskazane wyraźne żródło finansowania a co za tym idzie wypłaty takie będą dokonywane jedynie dla uczniów uprawnionych do otrzymywania takich dopłat. Wyjątkiem są dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (patrz pkt o OPS).
 • Z Funduszu Rady Rodziców będzie finansowany zakup dyplomów dla wszystkich dzieci, które pozytywnie wyróżniły się w życiu szkolnym.
 • Dofinansowanie mundurków z Funduszu RR będzie możliwe jedynie w sporadycznych, udokumentowanych przypadkach.
 • Wypłaty na pogotowie klasowe muszą być szczegółowo udokumentowane i rozliczone w podziale na grupy kosztów (słodycze, kwiaty, pomoce szkolne,….itp) Wypłaty będą dokonywane proporcjonalnie do wpłat dla dzieci całej szkoły, nie może być mowy o faworyzowaniu jakiś klas lub grup osób.
 • Zlikwidowana zostaje dopłata do dzienniczków od roku szkolnego 2010/2011.
 • Wypłaty na słodycze dla wszystkich dzieci będą honowrowane conajwyżej do kwoty alternatywnego źródła finansowania.
 • RR nie będzie finansować zakupu artykułów wyposażenia gabinetu higienistki szkolnej.

Szkoła bez przemocy - grant dla SP5 w Swarzędzu za napisanie projektu “Widzimy więcej, sięgamy dalej, bo wiemy jak!“

2009 styczeń

Artykuł w Głosie Wielkopolskim
Artykuł w Prosto z Ratusza 2009-02
Lista nagrodzonych

Aktualizacja: w miarę możliwości na bieżąco ;)

dodane 2013-04-02

Flag Counter